Credits : Star Wars Arcade (Arcade Model 1)

09.08.2015

Credits : Star Wars Arcade (Arcade Model 1)
Titre : Star Wars Arcade • Support : Arcade Model 1 •
Année : 1994 • Développeur : SEGA AM3 / AM Annex

Credits

   
DIRECTED BY  
Masahito Shimizu  
   
ASSISTANT DIRECTOR  
Akinobu Abe  
   
PROGRAMMED BY  
Katsumi Tohjyo  
Masanobu Yanso
Yoshihiro Sonoda  
Kenichi Yamamoto  
   
POLYGON ART DESIGNED BY  
Kazuhiro Asakura  
Tomoko Yemura Takeo Iwase  
   
BITMAP ART DESIGNED BY  
Takahiro Kajimoto Kiyoshi Miyagi  
   
SOUND COORDINATOR  
Hiro
Nav
Youichi Ueda
 Hiro = Hiroshi Miyauchi
Nav = Kazuhiko Nagai
   
PRODUCT DESIGN  
Yuji Ozono
Tomohiro Matsunaga
Hiroyuki Uehara
Masahito Yanase
Hiroyuki Naito
Yutaka Yokoyama
Kouzo Ishikawa
Hideki Inoue
Akihiro Kono
Shinichi Mochizuki
 
   
SPECIAL THANKS  

Masahiro Nakagawa
Tetsuo Ono
Akira Kurabe
Hisaki Nimiya
Masaki Matsuno
Shigeyuki Iwase
Yuji Sugimori

Keri Pennebaker
Atsuo Shima
Kenneth Ibrahim
Henry Geisen
Futoshi Ito
Yukihiro Kashiwaguchi
Hiroyuki Takahashi
 
Asata Hirai  
   
and  
AM R&D Dept. #3
Courtesy of LucasFilm Ltd.
 
   
PRESENTED BY  
SEGA Enterprises, Ltd.  
   


© SegaKore - toutes copies partielles ou totales de ce document autorisées
avec mention explicite de la source "SegaKore" et de son adresse, merci.